is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkwijzen. Eenige bijzonderheden, zooals de erkenning van de elementalen en de drie symbolische reizen, werden ingevoerd van de ritualen der Fransche Blauwe graden onder de auspiciën van den Ouden en Aangenomen Schotschen Ritus — met verdere wijzigingen uit occulte bronnen. Dit rituaal werd goedgekeurd door het H.V. A.W. V. Zelf, die zich verwaardigd heeft in Zijn eigen Loge er mede te werken en later eenige voorstellen deed, welke natuurlijk terstond werden aangenomen.

In 1923 heeft Hij verder de groote gunst verleend dat een Engelsche vertaling werd gemaakt van Zijn Latijnsche rituaal van het Rozekruis, om er in te werken in die Souvereine Kapittels R ^ K die er gebruik van zouden willen maken. Het toepassen van dit ceremonieel heeft de occulte kracht van onze Kapittels geweldig versterkt, en hoewel wij vooralsnog niet kunnen hopen de oude Egyptische werkwijze te evenaren, kunnen wij toch eenigermate de prachtige vermogens van het Rozekruis naar omlaag roepen en over de wereld uitstorten.

In 1925 was het H.V.A.W.V. zoo vriendelijk het gebruik te vergunnen van een „Mark" Rituaal, dat in overeenstemming was gebracht met de innerlijke beteekenis van den graad; in datzelfde jaar gaf Hij last, dat een rituaal van den ,,Holy Royal Arch" zou worden voorbereid, waarin eenige voorstellen waren opgenomen welke Hij Zelf zich verwaardigd had te doen. Zoo wordt stap voor stap de geheele werkwijze herzien in overeenstemming met de oude kennis en de weg tot herstel der Mysteriën voorbereid.

De Toekomst der Vrijmetselarij .

De Vrijmetselarij moet zeker wel een wonderbare rol te vervullen hebben in de beschaving der toekomst. Niet voor niets zijn de oude heilige riten in het geheim