is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DEKKER.

Met een diep gevoel van leedwezen zend ik dit boekje uit op zijn weg, met het ernstige gebed dat het een zegen moge zijn voor de leden onzer schoone Orde, en voor anderen die het zullen lezen. Met een gevoel van leedwezen, zeg ik, omdat het een vreugde is geweest te schrijven over de diepere beteekenis der Vrijmetselarij, haar geloof, haar filosofie, haar broederschap; en het spijt mij dat mijn arbeid voltooid is. Doch dat is niet de eenige reden waarom het mij leed doet; de voornaamste reden is dat al mijn woorden zoo te kort schieten, zoo stamelend zijn en zoo weinig berekend voor het

visioen zooals ik het zie.

Men moet een boek niet alleen beoordeelen naar wat het mededeelt, doch ook, en veel meer, naar wat het tracht te zeggen — en niet zeggen kan. Voor mij is de Vrijmetselarij een der groote Dichtwerken van de wereld, om niet te zeggen dat zij de bewaarster is van een heilig geloof, een hooge traditie, even eenvoudig als diepzinnig, waarop het hoogste leven van ons ras berust; en hij die haar buiten beschouwing laat bij het nagaan der geestelijke bezittingen van de menschheid, toont gebrek aan wijsheid. Een vriendelijk kritikus, die De Bouwers besprak, begreep wat ik gedurende meer dan twintig jaar had getracht te doen, hoewel hij, helaas, een droom en niet haar vervulling beschreef:

Om de kern en het hoofdpunt zijner vertolking van de Vrijmetselarij te begrijpen, moet men eerst zijn algemeene levensbeschouwing kennen, welke die van een Christelijk mysticus