is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denken sommigen theologieën uit, terwijl anderen ritualen ontwerpen en weer anderen lofzangen aanheffen. Zij is een deel van onze menschelijke gaven, de bron van ons geloof en tevens de wijding van onzen arbeid. Zij ontstond met den mensch, en openbaarde zich in liefde en geboorte, vreugde en smart, mededoogen en pijn en dood, m het bloed in de aderen der menschen, de melk in de moederborsten, den lach van kleine kinderen, in het rituaal der jaargetijden — alle oude, lieflijke, treurige, gelukkige, menschelijke dingen -- en gafeenrhythme en verhevenheid aan het stenelij k leven. Ouder dan alle geloofsvormen, dieper dan alle dogma's, is zij een stem van uit het hart der wereld; het verslag dat het leven van zichzelf gee t als het gezond, natuurlijk en vrij is.

Iedere mensch deelt tot op zekere hoogte in de groote mystiek van het ras. Door het feit zelfvan zijn mensch-zijn heeft iedereen een bevattingsvermogen voor den Godsdienst, evenals hij er behoefte aan heeft, of hij het weet of niet; zooals hij ook sluimerend het vermogen van den dichter in zich heeft, al is hij er zich niet van bewust. Men betwijfelt of er een volkomen ongodsdienstige mensch bestaat; doch als hij bestaat, is hij daardoor zooveel te minder menschelijk. In sommigen moge de vonk sluimerend en onontwikkeld zijn, doch zij is daar, te zamen met vele