is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grondslag was, Rechtschapenheid haar hoeksteen, Kracht en Wijsheid haar muren, Schoonheid haar vorm en samenstelling, Broederlijke Liefde haar sluitbogen, Eerbied haar dak, de Bijbel haar altaarlicht, Mystiek haar muziek, Barmhartigheid haar wierook, Broederlijkheid haar sacrament, Steun haar rituaal; haar Symbolen de edel gewrochte vensters welke een gedeeltelijk onthullen en een gedeeltelijk verbergen zijn van de Waarheid, niet door woorden vast te leggen, te groot voor dogma en te schitterend voor ongesluierde oogen, die ons slechts met een wenk wordt aangeduid tot wij gereed en waardig zijn haar met andere en helderder oogen te aanschouwen dan wij nu kunnen: — De Vrijmetselarij is niet een Tempel van Mysteriën, of een Bewaarplaats van Ritualen, evenmin een Verbeterhuis van Gevallenen of een Afdeeling eener Weldadigheidsvereeniging, doch het gelukkig en rustig, verfijnd en intellectueel tehuis van menschen van goeden wil en goede gezindheid; Broederen, niet Bondslieden, menschen met hersens en spierkracht, jonge en rijpe mannen, tot elkander getrokken en vereenigd door de een of andere magnetische aantrekking van een innerlijk verband veeleer dan dat zij louter tot een groep zijn samengebracht, eenvoudig gemiddelde menschen in een wereld van beweging en aandoeningen, van streven en doelbewusten vooruitgang, menschen die elkander ontdekken en dan beseffen dat zij in een nauw en welbekend verband tot elkander staan en die hebben begrepen dat de Broederschap der menschen begint met het

Mensch-zijn van den Broeder. *)

') W. N. Ponton.