is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van broederlijke welgezindheid op te bouwen.

In den Eersten Graad leeren wij moraliteit en barmhartigheid — twee dingen die altijd te zamen worden genomen; indien wij waardig worden bevonden, gaan wij over naar den Tweeden Graad, uit de jeugd naar den vollen wasdom met zijn wijdere kennis en zwaarder verantwoordelijkheden ; en ten slotte, als wij rechtschapenheid en moed bezitten, ontdekken wij, in den Derden Graad, dat wij burgers der Eeuwigheid zijn die in tijd leven. Aldus hebben wij in een verheven, eenvoudige en welsprekende allegorie het beeld van een ideale wereld, bestuurd door wijsheid, kracht en broederlijkheid, waarin wij geplaatst zijn om onzen plicht te doen, ons karakter op te bouwen, en onze bestemming te bereiken.1) Het is een

x) Voor een uitvoeriger uiteenzetting en beschrijving der drie graden als stadiën in de opstijging en ontplooiing van den mensch — de eerste zedelijk, de tweede verstandelijk, de derde geestelijk - leze men The Meaning of Masonry, door W. L. Wilmshurst, vooral de eerste drie hoofdstukken waarin een begaafd en wijs leeraar met helder inzicht de diepere symboliek der Blauwe Vrijmetselarij weergeeft. (Zie ook Symbolism of the Three Degrees of Masonry, door Oliver D. Street.)

De mensch zoekt tastende zijn weg in de duisternis der onwetendheid naar de poort van de Hal van Leering, waar hem de kennis der dingen wordt medegedeeld omtrent de dingen zooals die door de zintuigen worden waargenomen — de zekerheid geboren uit proefneming.