is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van deze alles-veranderende beschouwing had men gezien van uit de hoogten van gezangen en profetieën. ,,Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere", zegt de Psalmdichter. „Als een dien zijne moeder troost, alzoo zal God U troosten", zeide de grootste profeet der oudheid. De oude zieners zagen dat de mensch in God leeft, die „ons een toevlucht is geweest van geslacht tot geslacht" — gelijk een oud voorvaderlijk tehuis waarin een familie leefde en de een na den ander heenging; doch het was een Ander beschoren om, staande in hun traditie en hun visioen verheerlijkende, ons aan te toonen dat God in den mensch leeft. Het denkbeeld van God werd wedergeboren in het leven van Jezus, omringd door liefde en vreugde en wonderwerken — en zoo werd de Eeuwigdurende Waarheid onthuld in wat waar en eeuwigdurend is in het menschelijk hart.

Jezus openbaarde den geest en het wezen van God door wat het diepste, hoogste en heiligste is in den mensch, en vond in Zijn Vaderhart de heerlijkheid van winter, lente, zomer en najaar als op de heuvelen van ons geboorteland. De leering van Jezus in gelijkenissen, prediking en gesprekken, in al Zijn onvergelijkelijke welsprekendheid — zoo schitterend gekleurd, zoo warm door haar medegevoel en diep als het leven en