is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den droom, den wonderbaarlijken droom

Van een wereld zonder zoom!

Waarin de Mensch één is, zooals God één is,

Broeder van zijn broeder en zoon van zijn Vader,

De gansche Aarde, de gansche Hemel, zonder zoom.

Hier vindt ook elk onzer de waarde van zijn eigen leven. Op geen andere wijze kunnen wij de beteekenis onzer individueele levens leeren kennen — die zoo kort, zoo gebroken en dikwijls zoo vol schaduw zijn — behalve wanneer wij ze zien in hun verband met het groote doel van den Meester Bouwer. Door zulk een ideaal worden wij verlost van onbeduidendheid en nietigheid, en verwerven onze vergankelijke dagen een epische en profetische beteekenis. Want eerst wanneer wij medewerkers met den Eeuwige zijn geworden, openbaart ons leven zijn eeuwige hoedanigheid en belofte.

III.

Gelijk wij reeds zeiden, steunt de basis van onzen Tempel van Broederschap op de werkelijkheid van het Goddelijk Vaderschap. Dit is onvermijdelijk, omdat ons denkbeeld omtrent den geest en den aard van God ons denkbeeld omtrent onzen medemensch en onze verhouding tot hem bepaalt. Indien God louter een Macht is, dan zijn