is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van St. Jan te bevrijden van lasterlijke aantijgingen, alsof men wilde: a. de orde van de Tempelieren herstellen; b. zich meester maken van de goederen, vroeger toebehoord hebbende aan die orde: c. den moord op Jacques de Molay, laatsten Grootmeester der Tempelieren wreken; d. een scheuring te weeg brengen tusschen Kerk en Staat en e. zich aan geen gezag onderwerpen van Paus, Keizer of Koning enz.

Men had in den tekst van die Oorkonde (bijlage A) een dertiental verklaringen neergelegd, waaruit het doel van den arbeid duidelijk moest blijken.

Het ligt niet in den aard van dit historisch overzicht, om aan te toonen, in hoeverre dat Charter al dan niet als echt te beschouwen is. Daarover bestaat een uitgebreide lectuur (zie bijlage C).

Den 24 Juni 1835 werd het 300-jarig bestaan van het C haiter te Amsterdam, uitgaande van de Loge La Bien AiynéB. gevierd; daarvan een gedenkboek samengesteld en uitgegeven, alsmede een medaille geslagen, met bijvoeging van eene beschrijving (zie bijlage D).

De nog aanwezige exemplaren van dat Charter, in mag.-, karakters door biv. Frederik uitgegeven met de overzetting in verstaanbaar Latijn en de vertaling in het Nederlandsch daarvan, alsmede de notulen van de Loge Vreedendall worden gaandeweg zeldzamer. De origineele stukken, welke br.-. F rederik ontving, moeten verloren gegaan zijn.

Het bezit van deze mag.-, stukken was een wapen in de hand van br.-. Frederik, om den arbeid van het Mizraïmsche stelsel met zijn 90 graden te doen ophouden en te trachten, den werkkring der Schotsche Loges, die zich in 1803 vereenigd hadden met het R.-.f, te verminderen.

Het eerste is hem gelukt, maar het laatste niet.

Het Rozenkruis bleef, door den trouw der leden aan hunne belofte, stand houden zooals het nu nog bestaat.

Het was gebaseerd op zijne oude geschiedenis, de liefde van den Mensch tot den Mensch, volgens de leer van den Wijze