is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landsche vrijmetselarij benoemd en den 13en October d.a.v., zooals hierboven is aangestipt, geïnstalleerd.

Vooraf, en wel op den 20en Juni 1816 werd hij te Berlijn in de Grootloge „Zu den drei Weltkugeln" als leerling vrijmetselaar aangenomen. Den 2en Juli van het zelfde jaar werd hij metgezel en 25 Juli d.a.v. meester vrijmetselaar.

Zijn optreden tegen het Mizraïmsche stelsel en het Rozenkruis is hiervoor in het eerste gedeelte gemeld, en kan dus hier buiten besehouwing blijven.

De instelling van de Af deelingen van den Meestergraad gaf aanleiding tot ernstige verwikkelingen en heftige discussiën in de zittingen van het Groot Oosten, en slechts door eene beleidvolle leiding werd eene scheuring voorkomen.

In 1835 kwam er een vergelijk tot stand, waarvan de bekende Algemeene Bepalingen in het Wetboek van 1837 de gevolgen waren.

's Prinsen huwelijk op den 21en Mei 1825 met Louisa Augusta Wilhelmina Amalia, Prinses van Pruissen, gaf den BB. •. aanleiding om een gedenkpenning te laten slaan en deze den 19en November d.a.v. aan de jonggehuwden aan te bieden.

De Prins verklaarde toen, na de belofte, bij zijne installatie gedaan, vernieuwd te hebben: ..nooit zal ik deze Orde vergeten „en gebeurde het, dat ik zoodanig afdwaalde, dan zal een blik „op deze medaille mij daaraan herinneren. Was ook dit zonder „gevolg, dan zal mijne plechtige belofte mij mijn plicht te „binnen brengen; en verzaakte ik dezen, dan herinnere elk „Uwer mij aan dezen 19en November en ik zal dezelfde worden „als op dit oogenblik".

De scheiding tusschen Nederland en België in 1830, gaf natuurlek aanleiding tot afscheiding van vele loges, en toch bleven er nog eenige getrouw ter liefde van biv. Frederik. als te Brussel, Antwerpen, Gent en Luik.

Van al deze loges was het de loge te Gent alleen, die onder het Groot Oosten der Nederlanden bleef ressorteeren.