is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

helderste licht op de verlichte Broeders, en tevens op de onverlichte wereld, afdalen en zich verspreiden zullen, berusten bij de uitverkorene Grootmeesters. Zij behoren te waken en toetezien, dat ge ene Leden, van welken staat of rang, iets tegen de echte beginzelen onzer Orde ondernemen. Op dezelfde Bestuurders der Orde berust ook de handhaving der Broeder schap, en de bewaring en bescherming harer zuiverheid. Zij behooren haar, bij voorkomend ongeval, met opoffering van goed en bloed, zoo dikwerf en waar het noodig zij, tegen alle belagers onzer Orde te verdedigen.

E. Het is ons nimmer gebleken, dat deze Broederschap, vóór het jaar een duizend vierhonderd en veertig na Christus geboorte, onder eenen anderen naam, dan van St. Jans Broeders, bekend geweest is; maar dat alstoen, zoo als aan ons gebleken is, de Broederschap, voor het. eerst, met den naam van Vrije Metselaren is begonnen genoemd te worden, en dat wel bijzonderlijk te Yalenciennes in Vlaanderen, als wanneer, door den rijkdom en bijstand dier Broederen, in sommige streken van Henegouwen, voor het eerst gasthuizen opgerigt zijn geworden, ter genezinge van behoeftigen, die door het zoogenoemde St. Anthonijs-vuur aangetast waren.

Z. Hoe zeer wij in de beoefening van weldadigheid, noch godsdienst, noch vaderland in aanmerking nemen, oordeelen wij het echter voor als nog noodzakelijk en voorzigtig, om geenen anderen in onze Orde aan te nemen, dan die, in de bijeenkomsten der ongewijden en duisterlingen, het Christendom belijden.

Bij het onderzoek en de beproevingen van hen, die zich ter inwijdinge tot den eersten graad, dien van Leerling, aanbieden, behooren geene ligchaamsfolteringen, maar alleenlijk zoodanige proefnemingen gebezigd te worden, welke dienen kunnen om het verstand, de geneigdheden en de geaardheid der Aankomelingen te doen kennen.

H. Onder de pligten, die bevolen en met plegtigen eede bezworen worden, behooren de getrouwheid en gehoorzaamheid aan de wereldlijke en wettiglijk over ons gestelde Overheden.