is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Logie van Londen voorsien is. Waerop de broeder hofmeester versocht is die broeder met de gewoone ceremonien binnen te haelen ende ter rechtersyde van de altaer te plaetsen dat gedaen synde heeft hij in eene aenspraeeke in de engelsehe taele geseght van weegens de Logie van Londen te syn gecommitteerdt met eene broederlicke brief die hy de eerwaerde meester heeft overgegeeven ende alstoen luyde is voorgeleesen, bevattende eene uytnoodiginge haer als moederlogie te erkennen alsoo sy vernoome hadde deese broederschap geinstitueerdt ende gevestigdt te syn, op eene in de vorighe eeuwe uyt Engelandt becoome stichtingbrief. De eerwaerde meester heeft hierop geantwoordt dat de broederschap die brief in overdenke soude neemen ende hem bescheydt doen weeten hem noodigende de byeenkomst te blijven bvwoonen. Waerop de persoonen van Godin, van der Capellen, van Bylandt, van Heeckeren ende du Patit een naer een op de gewoone wyse binnen gebracht beproefd ende tot broederen leerlingen aengenomen syn.

Eindelyk heeft de eerwaerde meester condt gedaen dat Syne hoogheidt tot leeden hadde ingeschreeven de broederen meesteren Jan van den Kerckhoven, heer van Heenvliedt, Syne Genade Frederik van Dohna ende de broederen metgesellen Charles Douglas ende Frederick Schuylenburch.

"V erstaen den 27 Decembris te feyeren het feest van St. Jan ende Syne hoogheidt aentebieden een broedermael door de broederen te becosten tot feyeren van de geluckige weedercomst van Syne Hoogheidt ende het inneemen van Breda.

Item de tweede Decembris te samen te coomen de uytvercoore meesteren ten vyf uuren ende de overige ten seeven uuren.

In kennisse van my

D: VELDHUYSSEN.