is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Orde bezig te houden, en geene poging onbeproefd te laten, om alles, tot zelfs de geringste bezigheden, onzer Orde te leeren kennen.

De Waardigheid mij door U opgedragen en mijne burgerlijke zoo in- als buitenlandsche betrekkingen, gaven mij den toegang tot alle de verborgenheden onzer Orde, het ontbrak mij dus niet aan middelen, om historische kennis te verkrijgen; ik heb van die gelegenheid gebruik gemaakt, en genoegzame kennis van dat alles verkregen.

Met deze kennis toegerust, begreep ik, dat ik nu bevoegd was, om over het doel en de middelen dezer Orde te oordeelen.

Wat het doel of oogmerk betreft, ik ontveins U niet, dat sommige graden mij wel eens op het denkbeeld gebragt hebben, dat dit te onbeduidend was, om genoemd te worden, anderen wederom bepaalden zich tot dogmatiek, anderen tot politiek, maar met het grootste genoegen heb ik ondervonden, dat de graden van Leerling, Medgezel en Meester-Vrijmetselaar, zich niet met een willekeurig doel bezig hielden, maar het beste oogmerk hadden, namelijk, om het menschdom beter te doen worden.

Doordrongen van dat edel en verheven oogmerk, en overtuigd, dat er voor den mensch geen hoger doel bestaan kan, dan om zedelijk beter te worden, koesterde ik des te meer eerbied voor de graden van Leerling, Medgezel en Meester-Vrijmetselaar; en verder daarop doordenkende, verkreeg ik de stelligste overtuiging, dat de Vrijmetselarij geen ander doel kan hebben; want waarom zonderd zij zich af van de burgerlijke betrekkingen bij het voortplanten van hare leer? Om geene andere reden, dan om dat elk Broeder in de Loge, volgens de inspraak van zijn hart zich zou kunnen uitlaten, zonder door burgerlijke betrekkingen daarin terug gehouden te worden, ja, om in de Loge te kunnen erkennen, in den ver-