is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze niet geschikt oordeel om de Vrijmetselarij haar doel te doen bereiken, ja veel eer geschikt acht, om haar daar van te verwijderen; en zou ik dan deze mijne waarachtige overtuiging voor U verzwijgen? Neen, mijne Broeders! dan was ik de naam van uw Medebroeder onwaardig, en verdiende niet uw Grootmeester Nationaal te zijn-

Ik verklaar dus door deze plegtig alleen in de graden van Leerling, Medgezel en Meester-^ rijmetselaar te zullen werken. Edoch om dat ik Grootmeester Nationaal ben van de hooge graden in de noordelijke Provintien, reserveer ik aan mij, om, wanneer het hoofd-Kapittel vergaderd zal zijn, als dan in de daarbij gevorderde graden den Zetel te beklimmen, ten einde aan deze Vergadering op eene regtmatige wijze van dit besluit kennis te geven. Ik neem' dit besluit uit overtuiging niet alleen, maar boven al uit pligt, ten einde mijn leven van nu af aan niet te bezoedelen met de gruwzame misdaad van anders te handelen dan mijn pligt mij gebiedt. Ik weet, en de ondervinding van alle tijden heeft het bevestigd, dat het voorbeeld zoo veel afdoet, en zou ik dan de misdaad bedrijven door anderen in den waan te laten, dat het hoofd der Orde prijs stelde op middelen, die hij volkomen afkeurt? En, welke uitslag deze mijne poging, om de V.-. M.-. op haar waar standpunt te plaatsen, heeft, ik verlaat mij op de Broederschap, mijn gerust geweten, en de overtuiging mijnen pligt gedaan te hebben, zal mijne beste beloning wezen. Niet alle Broeders konden alles zoo van nabij beschouwen als ik dit heb kunnen en behoren te doen, zij mogen dus geloven, dat mij alles bekend is, en dit maakt mijn voorbeeld navolgenswaardig; z\j zouden dus in het dwaalspoor gebleven hebben, indien ik hiertoe niet besloten had, en hunne dwaling zou dus mijne schuld zijn en ter mijner verantwoording komen.

Ik zeide, dat de graad van Meester-Vrijmetselaar niet tot die hoogte is gebragt, waar hare werkkring is, en ook waarschijnelijk was; en het is daarom, dat ik getracht heb dit te