is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nijjne overtuiging berust. Het staat U vrij mijn voorbeeld te volgen, maar doet het niet, om dat ik dit gedaan heb: doet het om geene andere reden, dan om dat gij overtuigd zijt, dat volgens mijn voorgedragen Plan de V.-. M.-. tot het hoogste principe gebragt wordt; doet het, om dat gij overtuigd zijt, dat het kenmerk der Vrijmetselarij is, om den Vrijmetselaar tot het hoogste principe te brengen. Ik volg den weg, dien ik heb ingeslagen, ik volg dien met den vasten tred, die het verheven onderwerp vordert, ik doe dit uit opregte overtuiging, tot welzijn der menschheid in het algemeen, en van deze Broederschap in het bijzonder; en de Opperbouwheer van het Geheelal, die onzer aller oogmerken kent en eenmaal mijn regter zal wezen, zal mijne poging om mijne natuurgenoten een duidelijk denkbeeld van hunne verhevene bestemming te geven, billijken.

Ik ben en blijve, U oprecht liefhebbende

Medebroeder en Grootmeester Nationaal,..

FREDERIK, Pk. der Nederlanden.