is toegevoegd aan uw favorieten.

Het testament van de stervende moeder der broeder-uniteit, waarin zij, te midden van haar volk en naar haar bijzonder wezen haar levensloop voleindigd hebbende, de haar door God toevertrouwde schatten onder hare zonen en erfgenamen verdeelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieden in toom kunt houden, zelfs niet eens uw jonge lieden, waartoe gij zelfs geen moeite overhebt, weshalve gij ze naar buitenlandsche scholen gezonden hebt en nog zendt, opdat men de taak hunner beschaving van u zou overnemen. Wat brengen dezen bij hun terugkeer anders mede dan verwildering, uitheemsche gewoonten en wonderlijke kleederdrachten, schijnwijsheid in hunne hersenen en allerlei andere dingen, die eerder gezocht worden dan de eenvoud van Christus en van de lieve voorvaderen, en zij gedragen zich dan in handel en wandel, zooals het geschiedt; tot alles van zijn oorsprong vervreemd wordt, en ten slotte slechts weinig gelijkenis met zijn innerlijk wezen meer heeft!

Dit is de oorzaak, waarom het volk, de toehoorders en patroons '), grootendeels moede worden en verkillen en niet weinigen bij eiken wind van aanvechting als boomen, die geen gezonde wortelen meer hebben, omgeworpen worden, zoodat ook bij u langzamerhand alles verzwakt en dreigt te vallen. Komt daarover tot bezinning, mijne zonen, eer de Heer ook u ter neer werpt en voorkomt zijn toorn door oprechte beterschap en vernieuwing in alle goede dingen, opdat Hij niet ook uwen kandelaar van zijn plaats wegstoote.

13. Als Hij echter dien kandelaar zoude wegstooten en ook uw einde zou doen komen, Hij, die bij zijn huis het gericht aanvangt, en wat Hem niet

') Toehoorders en patroons vormen te zamen het leekenelement in de Broedergemeente; de geestelijken heetten „dienaren". — Volgens de Broederordening zijn volk en toehoorders synoniem ; patroons zijn op den voorgrond tredende edellieden, leden der gemeente, die langzamerhand grooten invloed op haar bestuur kregen.