is toegevoegd aan je favorieten.

Het testament van de stervende moeder der broeder-uniteit, waarin zij, te midden van haar volk en naar haar bijzonder wezen haar levensloop voleindigd hebbende, de haar door God toevertrouwde schatten onder hare zonen en erfgenamen verdeelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen in Christus te gelooven, maar ook om zijnentwil te lijden (Phil. 1 : 29). Genade, genade, genade is ons wedervaren, dat de eeuwige Bruidegom door zijnen tot ons gezonden bruidsgeleider zich ons bekend heeft gemaakt en ons als zijn bruid met zich heeft doen ondertrouwen. Mij werd de trouwe vriend des Bruidegoms (Joh. 3 : 29), Meester Johannes Hus toegezonden, wiens getuigenis ik des te liever aannam, omdat hij het met zijn bloed bezegelde, li, Duitsche kerk, werd Doctor Maarten Luther gezonden, in den geest en de kracht van Elia (Lucas 1 : 17) en gij hebt wel gedaan, dat gij deze brandende en lichtende kaars niet verwierpt, maar u in zijn licht hebt willen verheugen (Joh. 5 : 35).

En u, Zwitsersche kerk! werd Johannes Calvijn toetjezonden, dat hij u als eene reine maagd den éénen Man Christus (2 Cor. 11:2) zou voorstellen en toebrengen. Gij hebt welgedaan, toen de stemme der tortelduif zich hooren liet, dat gij u opgemaakt en toebereid hebt. Uw vijgeboom heeft jonge twijgjes voortgebracht en uwe wijnstokken hebben met hunne jonge druifjes reuk gegeven (Hooglied 2 :12, 13). Laten wij ons verheugen in den Heer en vroolijk zijn in onzen God, want Hij heeft ons bekleed met kleederen des heils en den mantel der gerechtigheid ons omgedaan als een bruid, die zich met haar gereedschap siert (Jes. 61 : 10). En toch h^b ik, uwe thans van u scheidende zuster, u nog iets te zeggen. Geliefde zusters, hoort mij aan!

16. Gij, Duitsche Kerk! waart mijne liefste zuster, die de Heer, toen ik hier in mijne eenzaamheid