is toegevoegd aan uw favorieten.

Het testament van de stervende moeder der broeder-uniteit, waarin zij, te midden van haar volk en naar haar bijzonder wezen haar levensloop voleindigd hebbende, de haar door God toevertrouwde schatten onder hare zonen en erfgenamen verdeelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderen hebben geoordeeld en nog oordeelen, vernietigd moest worden, wildet gij naderhand niet vernietigen, noch zelfs daarvan hooren, om nu verder te zwijgen over het feit, dat gij geen voortgang maaktet met het tot stand brengen van een uitstekende kerkenordening, evenmin als met de fundeering daarvan op den grondslag van de eenheid des geestes, het bouwen van de haar beschermende muren der tucht, de verhooging der poorten en het plaatsen daarin van de deuren, die voorzien zijn van grendel en slot met de sleutels van Christus. Veeleer zijt gij in den geest aangevangen en geëindigd in het vleesch evenals die overigens ijverige Galaten (3 : 3), alleen maar op tegenovergestelde wijze; genen begonnen hun christendom in het geloof, en wilden eindigen met de werken der wet; gij zijt in het levende geloof aangevangen en eindigt in het doode geloof, zooals het immers zonder de werken is.

O, mijne vrienden, ik, die onder de tucht van den sterken God sta, wil u onderwijzen (Job 27 : 11), en wensch, dat gij het moogt verstaan, dat Christus bel ij den, zonder Christus na te volgen, en den troost van het evangelie te genieten, zonder de wet der Liefde, waarop het Evangelie gericht is, in het oog te houden, niets anders is dan het heilig Evangelie misbruiken en vast en zeker leugen en bedrog (hoezeer ook tegenovergesteld aan die eerste leugen van het pausdom).

17. U, echter Zwitsersche kerk! die mij als beminnares van orde en tucht tot mijn troost gegeven werdt, wat zal ik u ver-