is toegevoegd aan uw favorieten.

Het testament van de stervende moeder der broeder-uniteit, waarin zij, te midden van haar volk en naar haar bijzonder wezen haar levensloop voleindigd hebbende, de haar door God toevertrouwde schatten onder hare zonen en erfgenamen verdeelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan, naar de Heilige Schrift en het voorbeeld der eerste apostolische kerk. Want het is het veiligste, op oude grondslagen te bouwen, als de Tempel Gods vernieuwd wordt (Esra 3 : 3).

In de vierde plaats draag ik u over den ijver tot den dienst van God den Heer, om hem eendrachtig te dienen met uwen arm. De gedenkschriften mijner voorvaderen en de geschiedenis van Johannes Lasitius, die hij over mijne lotgevallen vervaardigde, bewijzen, dat ik van mijn stichting af naar dien ijver gestreefd heb. Wel is waar was het mij niet gegeven, dien dienst in vollen omvang te genieten, hetzij dan in het jaar 1575, toen ik toegetreden ben tot de gemeenschappelijke belijdenis van ons volk in beiderlei gestalte en in het jaar 1610, toen ik tot het gemeenschappelijke consistorie toegetreden ben. Maar God geve in zijne groote barmhartigheid ■— en dezen wensch zal ik, zoo God het beveelt, met mijn leven of met mijnen dood bezegelen — dat de derde vereeniging de meest volkomene zij, namelijk die tusschen al mijne bewaard gebleven kinderen en alle andere overgebleven getrouwe Tsjechen, opdat het hout van Juda en het hout van Ephraïm in de hand Gods één hout worde, wanneer de almachtige Heer, wien niets onmogelijk is, onze verstrooide beenderen weder verzamelt, ze met vleesch en huid overtrekt, en met den adem des levens vervult (Ezechiël 37, geheel).

In de vijfde plaats draag ik u en uwen zonen over den lust tot polijsten, zuiver houden en