is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Zijn Leven, Zijn Wil en Zijn Bewustzijn. En door op te stijgen van het fragment naar de Oerbron — want beide zijn onverbrekelijk aan elkaar verbonden — kan het afgescheiden wezen, dat zijn ontstaan en zijn bestaan aan Hem te danken heeft, zijn oorspronkelijke identiteit met den Eene weder leeren kennen. Door den lageren aard te beheerschen, dien als de „schaduw" te onderkennen, iets dat alleen door onzelfzuchtigheid bereikbaar is, kan de mensch de krachten van het hoogere bewustzijn — van de hoogere „schaduw' — erlangen en aldus voortgaande tenslotte eens ook Gods Bewustzijn, waardoor hij dan in staat zal worden zijn geheelen persoonlijken aard, zijn denken, voelen en handelen, door den geestelijken aard te doen beheerschen en regelen.

Ziet hier in weinig bewoordingen de essentieele leer van alle Mystieken, Occultisten en Magiërs van eiken godsdienst en van alle tijden; de eenheid van den menschelijken geest met den Goddelijken Geest. „Ik en de Vader zijn Een", „Tat Twara Asi" — „Gij zijt Dat."— Deze en zeer vele dergelijke uitspraken vinden wij bij alle groote Leeraars,