is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD TER VERKLARING.

e in ait DoeK vervatte vragen werden aan schrijver dezes gesteld na afloop van lezingen, door hem in verschillende plaatsen gehouden, en in de meeste gevallen wijzen de vragen op een zekere mate van bekendheid met het onder¬

werp aan de zijde van den vrager.

Ter wille van hen, die niet bekend zijn met de Rozekruisers Cosmologie, kan het zijn nut hebben de volgende toelichting in verband met die wijsbegeerte en de gebruikte termen te geven. Met dien sleutel zal het een ieder gemakkelijk vallen de antwoorden op de vragen te begrijpen. Ook is het hier wellicht op zijn plaats, erop te wijzen, dat iedere vraag beantwoord is los van eventueele antwoorden op andere vragen, zoodat elk antwoord op zichzelf een geheel vormt. Dat heeft een herhaling van enkele dingen, in antwoord op andere nagenoeg eensluidende vragen tengevolge gehad, maar men zal inzien dat, overal waar een dergelijke herhaling zich voordoet, een nieuw aanzicht van het onderwerp naar voren treedt, zoodat de schrijver geen verontschuldigingen behoeft te maken, want hij beschouwt de gevolgde methode van grooter waarde, dan een verwijzing naar een ander antwoord, dat de vrager misschien bij gebrek aan tijd niet kan naslaan.

De Wijsbegeerte der Rozekruisers leert, dat de mensch een samengesteld wezen is in het bezit van :

1) Een Grofstoffelijk Lichaam, het zichtbare werktuig, dat hij hier in deze wereld gebruikt voor alle physieke uitingen; het lichaam dat wij meestal als den geheelen mensch beschouwen.

2) Een Levenslichaam, uit Ether gemaakt, dat het zichtbare lichaam doordringt, zooals de ether alle andere vormen doortrekt, met dit verschil echter, dat menschelijke wezens een