is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAAG No. 2.

Als „God den mensch iets lager dan de Engelen maaktehoe is het dan mogelijk dat de mensch ten slotte hun meerdere wordt in de Geestelijke Wereld ?

Antwoord: De vraag wijst op een dwaalbegrip aan de zijde van den vrager. Het is in de Rozekruisers leeringen nooit zoo verkondigd, maar men heeft iets gezegd, wat mogelijk aldus verwrongen is geworden. Het is een feit, dat de evolutie spiraalvormig voortschrijdt, en dat er nooit een herhaling is van den zelfden toestand. De Engelen vormen een vroegeren stroom in de evolutie : zij waren menschelijk in een vorige incarnatie onzer aarde, die onder Rozekruisers het Maan Tijdperk genoemd wordt. De Aartsengelen vormden de menschheid uit het Zonne Tijdperk, en de Heeren van het Denkvermogen, door Paulus de. „Machten der Duisternis" genoemd, waren de menschheid uit het donkere Saturnus Tijdperk. Wij zijn de menschheid uit het vierde tijdperk van het tegenwoordige openbaringsplan, het Aarde Tijdperk. Daar alle wezens in het heelal evolueeren, zijn de menschen uit vorige tijdperken ook vooruitgegaan, Zoodat zij nu op een hoogeren trap staan, dan het geval was toen zij menschelijk waren — zij zijn nu bovenmenschelijk. Daarom is het volkomen waar, dat God den mensch iets lager maakte dan de Engelen. Daar echter alles in een toestand van spiraalvormigen vooruitgang is, is het eveneens waar, dat onze huidige menschheid een hoogere en verder geëvolueerde menschheid is, dan de Engelen eens waren, en dat de Engelen een hoogere orde van menschen waren dan de Aartsengelen, toen die menschelijk waren. Op den volgenden trap zullen wij in hoogte iets dergelijks bereiken als de Engelen van tegenwoordig, maar wij zullen hen overtreffen in vergelijking met hetgeen zij nu zijn.