is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verrichten, en uit beenderen en steenen, die hij van den grond opraapte, vormde hij zich zijn eerste grove werktuigen voor het gebruik zijner handen. Daarna kwam de tijd, dat hij zich in een ruwe kano voor het eerst aan het water toevertrouwde, een vloeistof dus, en het scheprad was de eerste machine. De vloeistof is al veel sterker dan vaste stof. Een golf kan het dek van een schip wegvagen, de masten losrukken en de stevigste ijzeren staaf krom buigen, als ware het een dunne draad; maar waterkracht is een stationnaire kracht en daardoor tot werk in de onmiddellijke omgeving beperkt. Toen de mensch de nog ijlere kracht leerde gebruiken, die wij lucht noemen, was hij in staat overal windmolens op te richten om zijn werk te doen, en zeilschepen brachten verbindingen tot stand over de geheele wereld. Zoo werd de volgende stap in 's menschen ontwikkeling bekroond door het gebruik van een kracht, nog ijler en universeeler van toepassing dan het element water. Maar de wind was grillig en onbetrouwbaar; daardoor verZonk de groei der menschelijke beschaving, door het gebruik er van bereikt, geheel in het niet, toen de mensch ontdekte hoe het nog ijlere gas te gebruiken, dat stoom genoemd wordt, want dat kan ten allen tijde en overal gemaakt worden, en sinds die gebeurtenis heeft de vooruitgang der wereld een enorme hoogte bereikt. Een bezwaar tegen het gebruik er van is echter, dat stoom-kracht een omslachtige machinerie voor de krachtsoverbrenging vereischt. Dat bezwaar wordt practisch opgeheven door het gebruik van een nog ijlere kracht, die sneller over te brengen is : de geheel onzichtbare en ontastbare electriciteit.

Zoo zien wij dus, dat de vooruitgang van den mensch in het verleden afhankelijk was van het benutten van krachten van steeds toenemende fijnheid, zoodat iedere fijnere gradatie voor snellere overbrenging paste, dan de vorige, waarover men beschikte, en wij kunnen licht beseffen, dat verdere vooruitgang van de ontdekking van nog ijlere krachten, die met nog grooter gemak overgebracht kunnen worden, afhankelijk is. Wij