is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat doel dient. Een uitvinder krijgt een idee. De idee is nog geen gedachte, zij is als het ware een flits, die nog geen vorm aangenomen heeft, maar geleidelijk aan beeldt hij haar in denkstof uit. Hij maakt een machine in zijn gedachten, en die machine verschijnt voor zijn mentaal gezicht, met de wielen in de verschillende richtingen draaiend, al naar noodig is om het vereischte werk te verrichten. Daarna begint hij de plannen voor de machine te teekenen, en reeds in dat stadium van concreetheid zal het bijna zeker blijken, dat er wijzigingen noodig zijn. Zoo zien wij, dat reeds de stoffelijke voorwaarden den uitvinder doen zien, waar zijn gedachte niet juist was. Wanneer hij de machine in materiaal bouwt, geschikt voor de uitvoering van het werk, dan zijn er gewoonlijk nog meer wijzigingen noodig. Misschien moet hij de eerste machine wel weg doen, zijn opzet geheel wijzigen en een nieuwe machine bouwen. De concrete stoffelijke voorwaarden hebben hem dus in staat gesteld het hiaat in zijn redeneering te ontdekken; zij dwingen hem de vereischte wijzigingen in zijn. oorspronkelijke gedachte aan te brengen, ten einde een machine te maken, die voor het werk geëigend is. Als er enkel een gedachtewereld geweest was, dan zou hij niet geweten hebben, dat hij een fout gemaakt had, doch de concrete stoffelijke omstandigheden doen hem zien, waar zijn gedachte verkeerd was.

De Stoffelijke Wereld leert den uitvinder zuiver te denken, en zijn geslaagde machines zijn de belichaming van juiste gedachte.

Bij commercieele, sociale of philantropische pogingen gelden dezelfde beginselen. Als onze begrippen aangaande de verschillende levensproblemen verkeerd zijn, worden zij getoetst, Zoodra zij voor zoogenaamd practisch gebruik in aanmerking komen, en deze wereld is dus een absolute noodzakelijkheid, om ons te leeren, hoe de kracht der gedachte en begeerte te hanteeren, te meer daar deze krachten in den tegenwoordigen tijd tot op groote hoogte door onze materieele omstandigheden in toom gehouden worden. Maar naarmate de tijd voortschrijdt