is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen stoffelijk onderhoud noodig hebben en daarom van hun eigenaars geenerlei zorg vereischen. Dergelijke menschen snakken dus naar het tijdstip, waarop hun zinnebeeldige vleugels zullen gaan groeien, en zij dit „laag en ellendig sterfelijk omhulsel" mogen afschudden.

Een dergelijke mentaliteit is hoogst rampzalig. Wij behoorden zeer dankbaar te zijn voor het stoffelijke instrument, dat wij bezitten, want het is het meest waardevolle van al onze voertuigen. Al is het volkomen waar, dat ons stoffelijk lichaam het laagste van al onze voertuigen is, zoo is het tevens een feit, dat dit voertuig van al onze werktuigen het meest „af is, en zonder dat zouden de andere voertuigen op dit oogenblik ons van weinig nut zijn. Want terwijl dit schitterend georganiseerde werktuig ons in staat stelt de duizend en éen omstandigheden hier het hoofd te bieden, zijn onze hoogere voertuigen, practisch gesproken, ongeorganiseerd. Het levenslichaam is orgaan voor orgaan als ons grofstoffelijk lichaam gevormd, maar zoolang het niet door esoterische oefeningen getraind is, is het geen geschikt instrument om alleen in te functionneeren. Het begeertelichaam heeft slechts een aantal gevoelscentra, die bij de groote meerderheid der menschen niet eens actief zijn, en wat het denkvermogen betreft, dat is bij de groote massa slechts een vormelooze wolk. Wij behoorden er heden ten dage naar te streven, het stoffelijk instrument te vergeestelijken, en wij moesten beseffen, dat wij onze hoogere voertuigen moeten oefenen, voordat zij ons van eenig nut kunnen zijn. Voor de groote massa zal dat lang, heel lang duren. Daarom is het het beste, om den plicht te doen, die voor de hand ligt: zoodoende bespoedigen wij den dag, waarop wij in staat zullen zijn de hoogere voertuigen te gebruiken, want die dag hangt van onsZelf af.

VRAAG No. 6.

Treedt de geest het lichaam binnen op het oogenblik der conceptie of bij de geboorte 1