is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antwoord : Er zijn twee verschillende werkingen in het Vagevuur. Ten eerste : het uitroeien van slechte gewoonten. De dronkaard b.v. snakt even hard naar drank als vóór zijn dood, maar nu heeft hij geen maag en spijsverteringskanaal om het vocht op te nemen, zoodat, al loopt hij ook de verschillende kroegen af, al kruipt hij zelfs in de whiskeyvaten en dompelt zich in het vocht, hij geen voldoening vindt, want er is alleen maar sprake van een roes, wanneer chemische verbranding in de maag plaats heeft. Zoodoende lijdt hij al de kwellingen van Tantalus : ,,Water, water overal, en geen druppel om te drinken."

Daar begeerte in deze wereld echter opbrandt, zoodra men beseft, dat zij niet bevredigd kan worden, zoo wordt de dronkaard na verloop van tijd van zijn drankbegeerte genezen, omdat hij toch geen sterken drank krijgen kan, en zoo wordt hij voor Zoover die bijzondere ondeugd betreft, vrij van kwaad geboren. Hij moet die ondeugd echter bewust overwinnen, en zoo zal op een zeker oogenblik de verzoeking op zijn weg komen. Wanneer hij volwassen is, kan een makker hem vragen: „Ga mee een borrel drinken !" Dan zal het er van afhangen, of hij bezwijkt of niet. Doet hij het, dan zondigt hij opnieuw, en moet opnieuw gelouterd worden, totdat de opgehoopte smarten van een herhaald verblijf in het vagevuur ten slotte zullen maken, dat hij een afkeer van drank krijgt. Dan zal hij de verzoeking bewust overwonnen hebben en de bron van dat lijden zal ophouden te bestaan.

Wat het kwaad betreft, dat wij anderen aandeden, b.v. wanneer wij wreed optraden tegen een kind, dat aan onze zorgen toevertrouwd was, het sloegen, honger deden lijden of op andere wijze mishandelden, dan zullen de oogenblikken, waarin wij aldus zondigden, zich op het atoom in het hart ingedrukt hebben; later zal de afdruk naar het begeertelichaam overgebracht worden, en het levenspanorama, dat achterwaarts voorbijtrekt, zal die tafereelen opnieuw voor ons bewustzijn brengen. Wij zullen dan zelf voelen, wat het kind