is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderkamerverhaaltjes en prentenboeken geven ; die leeringen drukken zich dan op het kinderlijke denkvermogen beter af, dan meer intellectueele leering ooit zou kunnen doen.

Goethe, een ingewijde, heeft de Faust-mythe op wonderbaar inspireerende wijze behandeld, en den sleutel tot het probleem kan men in den Proloog vinden, die in den Hemel plaats vindt, ongeveer op dezelfde wijze als het begin van het Boek Job. De Zonen van God verschijnen voor den Troon, en de Duivel tegelijk met hen, want ook hij is een van de Zonen Gods. Hij heeft verlof gekregen om te trachten Faust te verleiden, opdat zijn geestelijke activiteit te voorschijn geroepen en deugd ontwikkeld wordt. Een van onze grootste fouten is om onschuld en deugd als synoniemen te beschouwen : ieder van ons wordt zonder schuld geboren ; de mensch komt hier Zonder eenig kwaad : dat alles is door loutering weggebrand, maar hij heeft bepaalde neigingen, die zich tot ondeugd kunnen ontwikkelen ; daarom moet hij in elk leven op de proef gesteld worden, om te toonen of hij voor de verzoeking bezwijken en de ondeugd omhelzen zal, of dat hij standvastig blijven en deugd ontwikkelen zal. Faust komt in de verzoeking en hij valt, doch later heeft hij oprecht berouw en zet de verkeerde krachten ten goede om, zoodat hij tenslotte gered wordt. Berouw en ommekeer voor zijn dood hebben zijn behoud verzekerd: de onreine passie die hij voor Margaretha voelde, maakte plaats voor zijn reine liefde voor Helena. Ook Margaretha bezwijkt voor de verzoeking ; zij toont berouw en wordt behouden door middel van de vergeving der zonden. Bij den een is het dus behoud door daden. Door zijn energie, die de verkeerde krachten bedwingt, sticht Faust een nieuw land, een land, waar vrije menschen onder betere omstandigheden kunnen leven ; hij tracht de menschheid tot een hooger plan op te heffen, en door die daad, door zijn onzelfzuchtigen arbeid voor anderen, wordt hij uit de macht van het kwaad verlost. In het geval van Margaretha is het behoud het gevolg van gebed en berouw. In dit drama, zooals Goethe het voorstelt, heeft men dus een volmaakt