is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neigingen tot ziekte — niet de ziekte zelf, maar de neiging er toe — overgebracht. Na het veertiende jaar, wanneer het inwonende Ego begonnen is zijn eigen bloedlichaampjes te maken, hangt het voor een groot deel van hemzelf af, of die neigingen zich al of niet in zijn leven als werkelijkheden zullen openbaren.

VRAAG No. 32.

Kan iemand gedurende den natuurlijken slaap beinvloed worden, zooals dit in hypnotischen slaap mogelijk is, of is er eenig verschil t

Antwoord : Ja, er is eenig verschil. Tijdens den natuurlijken slaap trekt het Ego, gehuld in het denkvermogen en het begeertelichaam, zich uit het stoffelijk lichaam terug en blijft gewoonlijk boven het lichaam zweven; in elk geval blijft het er dicht bij, verbonden door den zilveren draad, terwijl het levenslichaam en het grofstoffelijk lichaam op het bed in rust neerliggen.

Dan is het mogelijk dien mensch te beinvloeden, door op zijn brein de gedachten en denkbeelden, die wij wenschen, in te prenten. Niettemin kan men hem er dan niet toe brengen iets te doen of eenig denkbeeld te aanvaarden, dat niet in de lijn van zijn natuurlijke neigingen ligt. Het is onmogelijk hem te bevelen iets te doen, of gehoorzaamheid af te dwingen, zooals mogelijk is, wanneer hij door de passen van den hypnotiseur uitgedreven wordt, want het is het brein, dat de spieren beweegt, en gedurende den natuurlijken slaap doordringt zijn eigen levenslichaam zijn brein en is hij volkomen meester van zichzelf, terwijl in den hypnotischen slaap de passen van den hypnotiseur den ether, waaruit zijn levenslichaam samengesteld is, uit zijn brein verdreven hebben, naar beneden toe tot aan de schouders van het slachtoffer, waar het als de kraag van een trui om zijn hals liggen blijft. Het stoffelijke brein staat dan voor den ether uit het levenslichaam van den hypnotiseur open, en deze vervangt den ether van den werkelijken