is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aard is de mensch het eenige wezen, dat het voorrecht geniet het plan van zijn ontwikkeling in de war te kunnen sturen, en evenals hij vrijwillig een einde kan maken aan zijn eigen leven, zoo kan hij ook het leven van een medeschepsel vóór den tijd beëindigen. Het lijden van den zelfmoordenaar zou dan ook aan den vermoorde ten deel vallen, want het oerbeeld van zijn lichaam zou doorgaan met het verzamelen van materiaal, dat het onmogelijk zou kunnen assimileeren, doch in zijn geval wordt zijn lij den door anderer tusschenkomst voorkomenden men kan hem in zijn begeertelichaam zien rondzwerven in half slapenden toestand, gedurende den tijd, dat hij nog had moeten leven. Als de moordenaar voor het gerecht komt, en de doodstraf ondergaat, zal de magnetische aantrekking hem met zijn slachtoffer te zamen brengen, dat hem voortdurend voor oogen zal staan, inderdaad een zwaardere straf dan welke andere hem ook ten deel kon vallen : het slachtoffer echter is zich van de tegenwoordigheid van zijn moordenaar in het geheel niet bewust.

VRAAG No. 61.

Waar is de hemel f

Antwoord : De Christus heeft gezegd : „De Hemel is binnenin u," en toch leert men ons, dat Hij, toen Hij Zijn leerlingen verliet, ten hemel opvoer. Om dat te begrijpen, moeten wij de samenstelling van een planeet ontleden, en volgens het hermetische axioma: „Zoo boven, zoo beneden , zullen wij dit gemakkelijker begrijpen, wanneer wij eerst de samenstelling van den mensch ontleden.

De mensch bezit in de eerste plaats het grof stoffelijklicrmam, dat wij met onze oogen waarnemen, maar dat gr of stoffelijk lichaam is niet zoo vast als het er uit ziet; inderdaad wordt het door een aantal onzichtbare voertuigen doordrongen. Het bestaat uit de vaste stoffen, vloeistoffen en gassen uit de chemische sfeer, maar deze worden, zooals de wetenschap ons leert,