is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een artist is tot in de toppen van zijn vingers, in staat om de opvallendste schilderijen te maken. Hij heeft uit vorige levens een vermogen overgebracht, dat hij nu gebruiken kan. Wanneer wij van een Mozart hooren, die op driejarigen leeftijd componeerde, dan wijst dat ook op een ophooping van den zin voor harmonie in het verleden. Zoo kan men zeggen, dat wij altijd — ook zonder het ons te herinneren — in het heden de beschikking hebben over de vermogens, die wij in onze vorige levens aangekweekt hebben. Dat maakt het verschil uit tusschen mensch en mensch; tusschen den domoor en den wijze.

Toch bestaat er ook in de natuur een verslag van onze vorige levens tot in de kleinste bijzonderheden. De geoefende helderziende, die in het geheugen der natuur lezen kan, kan de vorige levens van iemand achteruit volgen, zooals b.v. de film in een bioscoop in achterwaartsche volgorde afgerold wordt. Hij zal eerst het tegenwoordige leven van den mensch zien, dan zijn geboorte, zijn vorig verblijf in de onzichtbare wereld, vervolgens den dood aan het eind van zijn voorafgaand leven, dat zich dan in achterwaartsche volgorde zal afrollen door ouderdom, middelbaren leeftijd, jeugd, kindsheid en prille jeugd heen,terug tot aan het tijdstip van die geboorte, en zoo voort door de verschillende levens heen.

VRAAG No. 71

Wanneer de geest bij zijn nederdaling tot wedergeboorte zijn denk-stof tot zich heeft getrokken en in de Begeerte Wereld verzinkt, is hij dan niet opnieuw in het Vagevuur f

Antwoord : De moeilijkheid van den vrager bestaat hierin, dat hij niet ten volle begrepen heeft, wat het Vagevuur eigenlijk is. Het Vagevuur ligt in de lagere sferen van de Begeerte Wereld, maar die sferen vormen geen Vagevuur voor hen, die niets te louteren hebben. De lage begeerten van den mensch worden uit de begeertestof van die sfeer gevormd, en daar zij