is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord „ziel" in de marge te plaatsen, als een andere lezing voor het woord uit Hoofdstuk I vers 20, waar van de schepping der dieren sprake is, zoodat zelfs de hedendaagsche Bijbel erkent, dat dieren een ziel hebben.

Die vertaling is echter niet juist: „nephesh" beteekent adem en niet ziel; het Hebreeuwsche woord voor ziel is „neshamah". Ziel is niet synoniem met geest, „mach" genaamd, zoodat Genesis geen melding maakt van den geest van mensch noch dier, want de geest wordt niet geschapen : hij is. De vormen van mensch en dier, die door den adem in stand gehouden worden, hadden een begin en dat is wat Genesis vermeldt. Dat denkbeeld is volkomen in overeenstemming met de woorden van Salomo in Prediker 3 : 19, waar ons gezegd wordt dat (wat het uit stof gevormde lichaam betreft) de mensch geen voorrang heeft boven de beesten ; zij hebben alle eenerlei adem (nephesh) en gelijk die sterft, alzoo sterft deze. Zij gaan allen naar ééne plaats (namelijk de Begeerte Wereld).

Als de vrager alleen de Engelsche vertaling en bewoordingen van den Bijbel aanvaardt, alsof dat boek rechtstreeks in die taal geschreven is, dan schijnt het gerechtvaardigd om te vragen : Als de man zijn ziel kreeg, zooals in den Bijbel beschreven wordt, waar kreeg de vrouw dan haar ziel vandaan, of is zij zonder ziel t

VRAAG No. 83.

Is het waar, dat Eva uit Adam's zijde genomen werd f

Antwoord : Van de zeven en veertig Bijbelvertalers van Koning Jacobus kenden er maar drie Hebreeuwsch, en twee hunner stierven, voordat de Psalmen vertaald waren. Bovendien worden in het Hebreeuwsch, en speciaal in de geschriften in den ouden trant, de klinkerteekens nooit ingevoegd ; zoodoende kan men aan een woord verschillende beteekenissen geven, alnaar de wijze, waarop zij ingelascht worden. In het