is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vervolgens merkte men op, dat die lichamen stierven, en de vraag rees bij de pioniers, hoe men een dergelijk lichaam vervangen kon. De oplossing werd den mensch gegeven door een bepaald soort geesten, die achterblijvers waren uit de evolutie der Engelen, half-goden als het ware. Die Luciferische Geesten of licht-dragers, lichtten de jonge menschheid in omtrent hun vermogen om ten allen tijde een lichaam te scheppen. Die lichamen waren toen echter niet volmaakt — zij zijn zelfs nu nog niet volmaakt — en natuurlijk heeft de voortplanting buiten de planetaire gesteldheden om, zelfs aan minderwaardiger lichamen het aanzijn gegeven, dan anders het geval zou geweest zijn, ongerekend nog de smartelijke baring, door den Engel voorspeld.

Sindsdien heeft het onwetende menschelijke ras de scheppingsfunctie in onbeperkte vrijheid uitgeoefend. Maar door het feit van den dood is het voor de Engelen mogelijk geweest, om de menschheid tusschen dood en nieuwe geboorte te leeren, hoe een steeds volmaakter lichaam op te bouwen. Had de mensch in dat ver verleden ook geleerd, hoe zijn levenslichaam te vernieuwen, zooals men hem leerde om een grofstoffelijk lichaam naar believen voort te brengen, dan zou de dood inderdaad een onmogelijkheid geweest zijn en zou de mensch onsterfelijk geworden zijn gelijk de Goden. Maar hij zou dan tevens zijn onvolmaaktheden vereeuwigd en vooruitgang onmogelijk gemaakt hebben. Die vernieuwing van het levenslichaam wordt in den Bijbel omschreven als „het eten van den Boom des Levens." Op het tijdstip van zijn inwijding in de geheimen der voortplanting was de mensch een geestelijk wezen, wiens oogen nog niet door de materieele wereld verblind waren, en hij had naar verkiezing het geheim van de vernieuwing van zijn levenslichaam kunnen leeren, zoodoende de evolutie verijdelend. Zoo zien wij, dat wanneer de dood op natuurlijke wijze komt, hij geen vloek maar onze grootste en beste vriend is, want hij bevrijdt ons van een werktuig, waaruit wij niets meer leeren kunnen ; hij verlost ons uit