is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antwoord. : Men zegt, dat die Melchisedec koning van Salem was en tevens hoogepriester. Verder lezen wij, dat zijn priesterschap ver boven dat van Aaron stond, want het was vast, terwijl dat van Aaron en de Levieten aan herhaalde wisselingen onderhevig was.

Zoolang als de geschiedenis heugt, heeft er altijd een verdeeling in wereldlijke en geestelijke macht bestaan. Mozes was de wereldlijke heerscher en leider van het Joodsche volk, terwijl Aaron de priester was, die hun geestelijk welzijn verzorgde, en de eeuwen door is die verdeeling van kerk en staat blijven bestaan, wat bij tijden grooten strijd en bloedvergieten tengevolge had, want hun beider belangen schijnen altijd in lijnrechte tegenstelling met elkaar te zijn. Maar ten tijde van dien Melchisedec, koning van Salem, wiens naam „vrede" beteekent, bestond die verdeeling niet en waren beide ambten in één en hetzelfde individu vereenigd. De geschiedenis van Melchisedec, een Wezen zonder aardschen stamboom, slaat natuurlijk op den tijd in het oude Atlantis, toen de menschheid nog niet in elkaar bestrijdende naties verdeeld was, maar één groote, vreedzame broederschap vormde, terwijl de leiders van het volk Goddelijke Wezens waren, die tegelijk koningen en priesters waren.

De latere verdeeling in kerk en staat is één van de vruchtbaarste bronnen van vijandschap en oorlog onder de menschheid geweest, want elk dezer machten heeft naar de opperheerschappij gestreefd, terwijl er in werkelijkheid van geen voorrang sprake kan zijn, want niemand, die niet even geestelijk is als een priester behoort te zijn, is geschikt om als koning te heerschen, en niemand, die niet even wijs en rechtvaardig is als een koning behoort te zijn, is geschikt om de geestelijke leiding der menschheid in handen te hebben, zooals met^ de priesters het geval is. Wanneer die beide eigenschappen opnieuw in één leider vereenigd zijn, zal het rijk van universeelen vrede en broederschap een feit worden. Men heeft den Christus als zulk een leider aangekondigd, in staat kerk en staat op bevel