is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dieper in de zee van stof, die hen verblindt, afgedaald. Ten slotte zijn zij geheel en al in de dichte stof van de Physieke Wereld verstrikt. Dat is het keerpunt, waarop zij ontwaken, het punt, waarop het onbewuste pad der involutie eindigt en zelf-bewustzijn bereikt wordt, benevens het bewustzijn van de wereld daar buiten. De geest binnenin ons is echter niet tevreden met het verblijf in deze wereld. Opnieuw ontwaakt tot het gevoe: van zijn ingeboren goddelijkheid, voelt hij zich opnieuw tot de hoogste sferen getrokken, en hij zegt: „Ik zal opstaan en tot mijnen Vader gaan."

Dan komt de inspanning van het zich ontdoen van de verschillende voertuigen, waarin hij verstrikt is geraakt, en het zich opnieuw opheffen tot de bewuste gemeenschap met God. Terwijl hij met die moeilijke taak bezig is, „loopt de Vader van verre op hem toe" ; de kleine stille stem van binnen begint te spreken en vertelt van de hemelsche zaligheden, en eindelijk, wanneer öf de evolutie der menschheid voltooid is, öf de enkeling den korteren weg der inwijding afgelegd heeft, volgt de hereeniging met God en de andere broeders, die nog niet in de school der ervaring uitgegaan zijn. Natuurlijk is er grooter blijdschap over den terugkeer van één, die den gerechten strijd gestreden heeft en teruggekeerd is tot zijn hemelsch tehuis, dan over hem, die nog niet getracht heeft van de geboden gelegenheid gebruik te maken.

VRAAG No. 109.

Waarom prees de Heer den onrechtvaardigen rentmeester, zooals in het zestiende Hoofdstuk van Lukas verteld wordt ?

Antwoord : De vrager moet het hoofdstuk nauwkeurig lezen. Men vertelt ons van een ontrouwen rentmeester, die voor zijn meester geroepen werd, omdat de laatste hem verdacht, dat zijn opgaven niet heelemaal klopten. De ontrouwe rentmeester sloot een overeenkomst met de schuldenaars van zijn heer, ten