is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat stilzwijgend berouw soms niet voldoende is voor het kind, dat er behoefte aan voelt naar zijn ouders toe te gaan en zijn zonde op te biechten. Zoodra de vergeving van de ouders verkregen is, is zijn geweten gerust gesteld. Zoo is het ook met het kind van God. Wij zondigen en wij zijn bedroefd over onze zonden; wij nemen ons voor dit of dat kwaad niet weer te begaan, maar als wij tot iemand, in wien wij vertrouwen hebben, kunnen biechten, zijn medegevoel kunnen opwekken en de verzekering krijgen, dat dat kwaad geen vat op ons za blijven houden, dan zal ons geweten meer rust hebben. Dat was het beginsel, dat aan het bevel in den Bijbel: „Biecht uwe zonden aan elkaar" ten grondslag lag. De persoon, tot wien wij biechten, moet natuurlijk iemand zijn, voor wien wij diepen eerbied en liefde koesteren, en hij of zij zal op dat oogenblik tegenover ons staan als de plaatsvervanger van God, ot onze eigen hoogere natuur, en dus zullen wij ons erg opgelucht voelen, wanneer wij zijn sympathie verkregen hebben. Maar tevens zullen wij voelen, dat het verbond, dat wij met onszeli aangingen om de betreffende zonde niet weer opnieuw te begaan, versterkt is, doordat wij hem als getuige hebben. Is de biecht aldus verricht en de absolutie zóó verkregen, dan heeft zij ongetwijfeld een zeer gezegende uitwerking.

VRAAG 116.

Ligt er eenige waarde in het Latijnsche rituaal, bij de Katholieke Kerk in gebruik ? Zou het niet beter zijn, als het vertaald werd, zoodat iedereen het begrijpen kon ? En zijn de geïmproviseerde preeken en gebeden, in de Protestantsche kerken in g^ruik, niet verre te verkiezen boven de ritueele, vaste missen der KaMolieken ?

Antwoord : Tegenwoordig is de geheele menschheid zoo ver ontwikkeld, dat zij in vele opzichten boven de wet staat. De meeste menschen b.v. gehoorzamen aan de wet: „Lnj zult niet stelen/'