is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de grootst mogelijke lafheid, en martelaarschap moest veel minder bewonderd worden, dan de levens van vele menschen, die dag aan dag de geestelijke leeringen van den Bijbel trachten te volgen en een edel leven trachten te leven. Natuurlijk kan men terstond toegeven, dat martelaren bewondering afdwingen voor het vasthouden aan hun geloof in het aangezicht van dood en marteling. Ongetwijfeld zullen zij betere gelegenheden voor geeste ijken groei in latere levens krijgen, dan in die waarvan zij beroofd werden, toen zij op den brandstapel verbrand of op andere wijze ter dood gebracht werden. En men kan ook met zekerheid zeggen, dat zij heiligen en vrome menschen waren in dien zin, dat hun geloof meer voor hen beteekende dan het leven zelf, maar wij houden beslist vol, dat geen gebod van eenige kerk in staat is van een zondaar een heilige te maken.

VRAAG No. 118.

In een van uw lezingen hebt gij gezegd, dat het verkeerd was om zendelingen naar vreemde landen te zenden; dat de godsdiensten door de zoogenaamde heidenen beleden, op dit oogenblik de juiste voor hen zijn, maar dat die zendelingen tot nu toe weinig kwaad gedaan hebben. Hoe verklaart gij dan het bevel van Christus aan zijn apostelen : „Gaat uit in de geheele wereld en predikt het evangelie aan alle creaturen t"

Antwoord : De beteekenis van Christus' woorden berust klaarblijkelijk op de interpretatie van het woord „wereld". Als men onder dat woord de geheele aarde verstaat, dan kan het juist zijn om zendelingen naar vreemde landen te sturen ; maar de Bijbel leert ons, dat de discipelen, aan wie de opdracht gegeven was, terugkeerden, na hun zending volbracht te hebben, waaruit blijkt, dat met het bevel niet de geheele aarde kon bedoeld zijn. In dit verband zou men het woord „wereld" eerder door „staat" kunnen weergeven, dat men in sommige woordenboeken ook vindt als een andere beteekenis van het