is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mensch ligt in het feit, dat het verband tusschen het levenslichaam en het stoffelijk lichaam uiterst los is, zoodat het mogelijk is dit levenslichaam voor een groot deel weg te trekken. Het levenslichaam is het voertuig, waardoor de stroomen zonne-energie, die ons vitaliteit geven, verbijzonderd worden. Beroofd van zijn belevendigend beginsel, krimpt het lichaam van het medium tijdens een materialisatie soms tot de helft van zijn gewonen omvang in ; het vleesch wordt slap en de levensvonk flikkert heel flauw. Nadat de séance geëindigd is en het levenslichaam zijn plaats weer heeft ingenomen, wordt het medium wakker en krijgt zijn normaal bewustzijn erug. Het voelt zich dan ontzettend uitgeput en neemt soms, ongelukkig genoeg, zijn toevlucht tot drank om de levenskrachten weer op te wekken. In dat geval zal de gezondheid er natuurlijk zeer spoedig onder lijden, en dan wordt het medium absoluut een wrak. Hoe dan ook, mediumschap moest beslist vermeden worden, want afgezien van bovengenoemd gevaar voor het stoffelijke werktuig, bestaan er andere en veel ernstiger overwegingen in verband met de ijlere lichamen en in het bijzonder in verband met den toestand na den dood.

VRAAG No. 120.

Wanneer mediums zoogenaamde ziele-reizen maken, wat verlaat dan het stoffelijk lichaam, en kan dit ook in den waaktoestand uittreden om gegevens te verzamelen f

Antwoord : Een medium is een negatieve of onwillekeurige helderziende, die onder controle van een geest uit de Begeerte Wereld staat. Hij of zij vertoont overeenkomst met het slachtoffer van een hypnotiseur in de Stoffelijke Wereld. In het geval van den hypnotiseur, wordt deze door zijn slachtoffer in wakenden toestand aanschouwd, terwijl het medium den geest, die haar hypnotiseert niet ziet, voordat zij uit haar lichaam gedreven is. Dan is zij in haar begeertelichaam gehuld en daar-