is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot een doel, n.1. om anderen vooruit te helpen. Daarom staan zij, die in staat zijn hun lichamen te verlaten, bekend als Onzichtbare Helpers. Hun taak is om zoowel levenden als dooden overeenkomstig hun geschiktheid te helpen.

VRAAG No. 138.

Is het volstrekt noodzakelijk ascetisch te leven om geestelijk te worden en in het bezit te komen van psychische vermogens ?

Antwoord : Dat hangt ervan af, wat de vrager onder ascetisch verstaat. Sommige lieden in het Oosten kruipen in een ton vol spijkers en rollen zich om en om ten einde het vleesch te kastijden, of wel zij geeselen en verminken zich op allerlei wijzen om het bezit van geestelijke vermogens te verwezenlijken. Dat is beslist niet goed. Zij denken er helderziend door te worden en soms bereiken zij dat ook inderdaad, maar die methode is even afkeurenswaardig en de resultaten ervan even onbestendig, als de uitwerking door kristalstaren, kruiden en dergelijke methoden verkregen.

Wij moesten beseffen, dat ons stoffelijk lichaam ons kostbaarste instrument is, en dat het onze plicht is er zoo verstandig mogelijk voor te zorgen, onder omstandigheden, die de gezondheid en het welzijn ervan bevorderen. Geen enkel vermogen, door mishandeling van ons lichaam verkregen, is van de edelste soort, en dus nooit blijvend, noch volkomen doeltreffend.

Sommige menschen verstaan echter onder askese : „het leven van een zuiver en rein leven." Zij wenschen geestelijke macht zonder opoffering van dierlijke neigingen, zij verlangen naar verkiezing n de wolken op te stijgen, terwijl zij op een ander oogenblik hun vrijheid opeischen om in den modder te wentelen. Zij willen doorgaan met op grof voedsel te leven, zich vol te stoppen met vleesch, alcohol en tabak, hun hartstochten en zinnelijke begeerten in alle richtingen te bevredigen, en tegelijkertijd willen zij geestelijke vermogens bezitten.