is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het lichaam in bepaalde houdingen, terwijl men gewaagde ademhalingsoefeningen en andere physieke oefeningen, die bij de Westersche methode niet noodig zijn, uitvoert. Inderdaad is het Westersche lichaam in het geheel niet op dergelijke methoden ingesteld. Bovendien staat de leerling in het Oosten onder absolute controle van zijn leeraar, dien hij „Meester" noemt en wiens bevelen hij tot in de kleinste bijzonderheden moet opvolgen, zonder te vragen waarom. In het Westen volgt men de leeringen van den Christus, die tot zijn discipelen zeide : „Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijnen Vader gehoord heb, dat heb ik u bekend gemaakt." (Johannes 15 : 15). Daarom is de leeraar in het Westen op voet van de meest innige vriendschap met zijn leerling, steeds bereid zijn vragen te beantwoorden, voor Zoover zijn ontwikkelingstrap dit toelaat.

Natuurlijk zijn er in het Oosten enkele zeer ver gevorderde menschen, die het in de leer van hun school ver gebracht hebben, maar een overeenkomstige trap wordt gewoonlijk met de Westersche methode in korter tijd en met minder inspanning bereikt.

VRAAG No. 142.

Wat is het verschil tusschen etherisch gezicht, helderziendheid en het gezicht, dat met de Gedachte Wereld verband houdt ?

Antwoord : Wanneer men met etherisch gezicht naar iemand kijkt, ziet men eerst zijn uiterlijke kleeding, dan de voering van binnen, zijn onderkleeren, zijn huid, zijn ribben en de verschillende organen in zijn lichaam aan den kant, vanwaar men kijkt; daarna de ruggegraat, den achterkant van de ribben, het vleesch, de huid en de kleeding op zijn rug. Met andere woorden: men ziet door hem heen. Met etherisch gezicht kan men op korten afstand door boeken, papieren, brieven,