is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blik. Op dat oogenblik n.1. had een treffen plaats tusschen Filipinos en de onzen. Hij zag paarden openrijten en neerstorten met de ingewanden eruit, en onze mannen in stukken hakken door de wapenen der inboorlingen, enz. Onmachtig het visioen te stuiten, werd hij doodsbleek, maar zijn wilskracht stelde hem in staat zijn lezing te beëindigen, zonder dat het groote publiek iets gemerkt had.

Er zijn andere helderzienden, die slechts ten deele de beheersching over hun gezichtsvermogen hebben en die niet ten allen tijde op hun vermogen kunnen rekenen. Tot die klasse behoort het gewone medium, dat haar gave voor geld verlaagt. Bij tijden, wanneer de kracht werkt, kan zij buitengewoon goede uitspraken doen, en ware dingen vertellen, maar op andere oogenblikken, wanneer haar vermogen haar begeeft, kan zij in verzoeking komen, om zich door simulatie van de betalingen, die zij voor huur en persoonlijke uitgaven noodig heeft, te verzekeren. De eenige veilige manier om de gave der helderziendheid te ontwikkelen, is door middel van de in de mysteriescholen gegeven oefeningen, maar die oefeningen en lessen in de ontwikkeling der hoogere vermogens worden nooit voor geld of eenige andere materieele vergoeding verkocht. Zij worden altijd als een belooning voor verdienste zonder betaling gegeven. De mensch, die dit vermogen, door die methode aangekweekt, bezit, is altijd gedisponeerd, maar hij zal er nooit in toestemmen, het ter bevrediging van iemand's nieuwsgierigheid of voor proefnemingen of andere beuzelarijen te gebruiken. Hij richt al zijn energie op het verkenen van hulp voor de opheffing der menschheid.

VRAAG No. 149.

Wat is in den morgen de beste tijd voor concentratie ?

Antwoord : Het doel van de oefeningen — zoowel 's morgens als 's avonds — is om den leerling in bewuste aanraking met