is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwetsuren aan het ondergedeelte van zijn hoofd, zijn hals, borst en armen, en dit tengevolge van een kort uitstapje per

fiets, rijtuig of auto.

Mr. L. was erg onder den indruk en beloofde op genoemde dagen thuis te blijven. Schrijver dezes vertrok naar het Noorden en schreef vandaar vlak voor den bewusten datum nog eens om L. aan het gevaar, dat hem dreigde, te herinneren. Hij ontving een brief terug met de verzekering, dat hij op zou passen.

Het eerstvolgende bericht aangaande de zaak kwam door een gemeenschappelijken vriend en meldde, dat L. den acht en twintigsten July voor een lezing naar Siërra Madre gegaan was en dat hij tengevolge van een botsing met een locomotief op de in de voorspelling genoemde plaatsen gekwetst was. Schrijver dezes verwonderde zich erover, dat zijn aanwijzingen zoo in den wind geslagen waren, en het antwoord kwam drie maanden later, toen L. hem bedankte voor de inlichting, die volgens zijn zeggen zeer waardevol voor hem geweest was, om de waarheid der astrologie te bewijzen. De reden voor het ongeluk was, dat hij zich in den datum vergist had. „Ik dacht dat de 28e de 29e was", schreef hij.

Dit geval toont duidelijk aan, dat „rijp" lot zijn beloop moet hebben, en dat men dus veilig al het mogelijke doen kan om een dreigend gevaar af te wenden, zonder te behoeven te vreezen, daardoor in de wet der causaliteit in te grijpen. Er zijn onzichtbare krachten om ons heen aan het werk om eiken zet aan onzen kant, die werkelijk zou ingrijpen, tegen te gaan, en volgens de meening van schrijver dezes moet de verwarring van de data in Mr. L's hoofd op haar rekening gesteld worden.

VRAAG No. 154.

Is het verkeerd om handleeskunde, astrologie of phrenologie bi) wijze van broodwinning te gebruiken ?

Antwoord : Wat goed of verkeerd is, hangt van het stand-