is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

punt van het individu af. Vijftig jaar geleden achtte men het niet verkeerd een weerbarstigen neger te dooden. Zijn meester kon dat ongestraft doen, zooals men nu een varken of een paard mag dooden. Wij in onzen tijd zouden dat als een moord beschouwen. Sommige menschen beschouwen heden ten dage astrologie louter als een kwestie van berekening, en handleeskunde en phrenologie als stoffelijke wetenschappen, zonder eenige geestelijke beteekenis. Al wie die wetenschappen aldus aanziet, zou niet te laken zijn, als hij ze als broodwinning gebruikte, terwijl volgens schrijvers meening, een ieder die eenig begrip had van den geestelijken kant van die wetenschappen, zijn kennis zou onteeren. Bovendien kan niemand, die aldus die geestelijke wetenschappen omlaaghaalt, ooit den hoogsten en besten raad aan zijn klanten geven, want de glans van het geld zal altijd zijn oordeel verduisteren. Dat is de ervaring van schrijver dezes en van vele anderen, die dezelfde meening zijn toegedaan. De vrager zou in elk geval verkeerd doen zijn kennis van die geestelijke wetenschappen als broodwinning te gebruiken, want zijn vraag wijst er al op, dat hij in twijfel verkeert, en dan is hij al van binnenuit gevonnist, als hij zijn talent voor geld verlaagt.

Er is een belooning, die meer waard is dan geld. Als wij onze kennis gebruiken om te genezen en te helpen, zullen wij nooit gebrek lijden, en wij zullen schatten vergaren in den hemel, waar noch mot, noch roest ze aantast. Ruimere en betere gelegenheden tot dienst zullen ons deel zijn, als wij onze talenten aan onzelfzuchtigen dienst wijden.

VRAAG No. 155.

Zijn Mars, Jupiter en de andere planeten bewoond ? En zoo ja, staan die menschen hooger dan de menschen op aarde f Reïncarneeren de zielen van de aarde ooit op andere planeten en vice versa ?

Antwoord : Al de planeten van ons zonnestelsel zijn bewoond