is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Universeele Broederschap, en dat men geen Theosoof behoeft te zijn om dat denkbeeld lief te hebben. Ontelbare andere vereenigingen verkondigen altruïstische denkbeelden in de lijn van broederschap. Heel wat geleerden maken een vergelijkende godsdienststudie en met succes. Men behoeft geen theosoof te zijn om dat doeleinde te volgen, maar men behoort een occultist te zijn om het derde doeleinde der Theosophische Vereeniging te vervullen, n.1. de bestudeering van de onverklaarde natuurwetten en van de latente vermogens in den mensch.

Daarom leggen de Rozekruisers er den nadruk op, dat alle gedachten gericht zijn op het leven van een zoodanig leven en het verrichten van zoodanige oefeningen, dat de latente vermogens van iederen leerling erdoor ontwikkeld worden, zoodat hij de onzichtbare werelden, waaruit de oorzaken voortkomen, die men hier geopenbaard ziet, zelf kan zien en kennen. Wanneer dat doel bereikt is, en niet eerder, is hij in staat de onverklaarde natuurwetten te gaan onderzoeken. Hij is dan ook in gunstiger positie dan de geleerden of wie ook, om een vergelijkende godsdienststudie te maken, want hij ziet de centrale bron, waaruit alle godsdiensten ontsprongen, en die ieder op zijn beurt paste voor het volk, waaraan hij gegeven werd. Hij ziet ook in, hoe zij in het machtige schema der evolutie passen, en wanneer hij in staat is geworden door te dringen tot het bewustzijn der innerlijke werelden, dan schijnt de eenheid des levens hem zoo zonneklaar, dat hij zich niet meer behoeft te bekommeren over het eerste doeleinde der Theosophische Vereeniging : de Eenheid van het Universeele Leven, die broederschap tot een feit in de natuur maakt, boven vaststelling verheven.

Om dat laatste standpunt te bereiken, moet men het ware inzicht hebben omtrent het wezen der zaak. Men kan tegen een kachel preeken, dat het haar plicht is te branden en ons te verwarmen, maar tenzij wij aan de wetten der natuur voldoen en er brandstof in doen, zal onze aanmaning vergeefsch zijn.