is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenzoo, tenzij wij den trap van geestvervoering bereiken, waarop onze harten van goddelijke liefde vervuld zijn, kunnen wij over Universeele Broederschap preeken en er leerstellingen over verkondigen, maar het zal niet baten. Vullen wij de kachel met brandstof, dan zal zij ons verwarmen, en als wij onze harten met liefde vullen, zullen zij, ook zonder vaststelling van doeleinden, zooals het eerstgenoemde, die eigenschap uitstralen.

Het principieele verschil tusschen de Theosophische Vereeniging en het Rozekruisers Genootschap bestaat dus in een totaal omgekeerde werkwijze. Want, terwijl de Theosophische Vereeniging ernaar streeft een kern van de Universeele Broederschap te vormen door een vergelijkende godsdienststudie, en pas in de laatste plaats de ontwikkeling van de verborgen zijde van den menschelijken aard ter hand neemt — en velen zelfs ontraden de ontwikkeling der verborgen krachten — dringt de Rozekruisersleer er het eerst van al bij den leerling op aan het leven te leven, en al de krachten van zijn wezen te concentreeren om zich zoo te gedragen, dat hij gereed moge zijn voor het bezit van die ziele-vermogens, die absoluut een vereischte Zijn voor de onderzoekingen, die hij beoogt.

VRAAG No. 179.

Is de Witte Loge van de Theosophische Vereeniging hetzelfde als de Tempel van het Rozekruis f

Antwoord : Neen ; de Theosophische Vereeniging is eenvoudig een exoterische organisatie voor de verspreiding van een bepaalde wijsbegeerte, meestal aan de Oostersche Godsdiensten ontleend, terwijl het Rozekruisers Genootschap ernaar streeft de leeringen van de Westersche Mysterie School te verbreiden, van de Orde van het Rozekruis, die geheim is en toegankelijk voor niemand, tenzij na rechtstreeksche uitnoodiging.

Wat het verband van de Orde van het Rozekruis en aanver-