is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

67 Hoe weet men buiten allen twijfel, dat wedergeboorte een feit is ? Is het niet mogelijk, dat zij die dat verkondigen, aan zinsbedroe ten prooi zijn ?

68 Komen zielen, die in het Vagevuur geweest zijn en door den Eersten, Tweeden en Derden Hemel heen zijn gegaan, hier terug om op deze aarde te reïncarneeren of gaan zij naar andere sferen ?

69 Komen wij met onze vrienden uit het eene leven in aanraking, wanneer wij opnieuw op aarde geboren worden ?

70 Wordt de ondervinding, in iedere incarnatie opgedaan, afzonderlijk opgeteekend en bij de vorige gevoegd, zoodat de geest aan het eind volmaakt bewust zal zijn van de volledige som zijner ondervindingen, of wordt de ervaring van één leven meer of minder onbewust door de daarop volgende incarnatie geabsorbeerd, zoodat alleen een algemeen resultaat verkregen wordt ?

71 Wanneer de geest bij zijn nederdaling tot wedergeboorte zijn denkstof tot zich heeft getrokken en in de Begeerte Wereld verzinkt, is hij dan niet opnieuw in het Vagevuur ?

73 Hoe kunt gij in de theorie der reïncarnatie gelooven, en dat wij hier jCr*i§~e.eren m het lichaam van een dier ? Is het niet veel mooier met de Christelijke leer te gelooven, dat wij in den hemel komen bij God en de engelen? '

VRAGEN IN VERBAND MET BIJBELSCHE LEERINGEN.

73 Hoe komt het, dat iedere sekte den Bijbel anders uitlegt, en dat iedereen oogenschijnlijk een rechtvaardiging voor zijn denkbeelden uit dat boek haalt ?

74 God 7erStaat men °nder het tweede aanzicht van den Drieëenigen

75 Zijn de Opteekenende Engelen of Heeren van het Lot individueele Wezens ?

76 Waken de Engelen en Aartsengelen individueel, zoowel als collectief over ons en weten zij precies wat ons leven is ?