is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gi Er is gezegd: „Want zoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem geloove, niet zal sterven, maar het eeuwige leven zal hebben." Hoe kan men dat denkbeeld rijmen met de woorden van Christus: „Ik ben niet gekomen om den vrede te brengen, maar het zwaard 1"

92 Wat wordt bedoeld met eeuwige zaligheid en eeuwige verdoemenis ?

93 Wat leert de Wijsbegeerte der Rozekruisers omtrent de Onbevlekte Ontvangenis ?

94 Was de Ster van Bethlehem geen komeet ?

95 Welke waren de geschenken van de drie wijzen uit het Oosten T

96 Was Jezus geen Jood ? En zoo ja, wat bedoelde hij dan met het gezegde : „Eer Abraham was, ben Ik ?" Want zelfs al reïncarneerde hij, toch was Abraham de vader van het Joodsche ras,

97 Jezus werd op dertigjarigen leeftijd gedoopt en ontving den „Chris tus-Geest." Gelieve een verklaring te geven van dezen doop.

98 Uit uw leer blijkt, dat men eenigen tijd — gemiddeld een derde van het leven op aarde — in het Vagevuur doorbrengt, ten einde, alvorens naar de hemelwereld te gaan, de begane zonden te boeten. Hoe rijmt gij die leer met de woorden van den Christus tot den stervenden boosdoener: „Voorwaar zeg ik u: Heden zult gij met mij in het Paradijs zijn" ?

99 Wat is de esoterische beteekenis van de twee boosdoeners en het kruis?

100 Wat is de beteekenis van het kruis ? Is het louter een folterwerktuig, zooals gewoonlijk in het orthodoxe geloof geleerd wordt ?

101 Kon de zending van Christus niet volbracht zijn geworden zonder zulk een drastisch middel als de kruisiging ?

102 Wanneer zal, volgens de leer der Rozekruisers, Christus terugkomen ?

103 Wat beteekent het gezegde, dat Christus op bevel van Melchisedec tot „Hoogepriester in der eeuwigheid" verheven werd ?

41*