is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsbegeerte der rozekruisers in vragen en antwoorden. Uit het Engelsch vertaald door A. J. J. Hattinga Raven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAGEN IN VERBAND MET DIEREN.

163 Hoe komt het, dat de dieren, die toch tot een lagere ontwikkeling behooren, een instinct bezitten, dat zooveel betrouwbaarder lijkt dan de rede bij menschelijke wezens ?

164 Kunt gij eenig licht werpen op de vraag, hoe onze houding ten opzichte van de lagere levensvormen moet zijn? Heeft men het recht eenig weerloos dier, welk ook, te dooden, aangezien elk levend wezen in zekeren zin onze broeder is ? En wat te doen met schadelijke of vergiftige insecten en reptielen ?

165 Worden vergiftige en schadelijke reptielen niet, voor zoover den vorm aangaat, door de kwade gedachten der menschen geschapen ? En is het dus eigenlijk niet een daad van liefde om ze te dooden en aldus de goddelijke vonk van binnen te bevrijden, zoodat deze een hoogeren vorm kan belevendigen ?

166 Wat is een groepgeest? Waar bevindt hij zich? en hoe ziet hij er uit?

167 Zijn de dieren aan de wet der Causaliteit onderworpen?

168 Leven de dieren na den dood?

169 Wanneer een lievelingshond of kat sterft, sterft dan tegelijkertijd de geheele groepgeest, waartoe het dier behoort? Wat gebeurt er met de ziel van het dier? en kan de menschelijke liefde en zorg, die het genoten heeft, het op zijn opwaartsche reis helpen ?

170 Wat voor substantie gaat er van mensch of dier uit, waardoor zij opgespoord kunnen worden, zooals b.v. misdadigers door politiehonden ?

GEMENGDE VRAGEN.

171 Wat is de oorsprong van het leven ?

172 Wat is stof ? Is zij niet onwerkelijk ?

173 Gij hebt vroeger in een lezing gezegd, dat de aarde het lichaam van een geest is, die zijn leven geeft voor de bewoners op de oppervlakte daarvan. Waarom brengt hij aan sommigen bloemen en vruchten en aan anderen aardbevingen en hongersnood ?

174 Wat beteekent de uitdrukking: „Mensch, ken uzelf"?

175 Wat is de Heilige Graal ?

176 Welk verband bestond er tusschen de bouwers der pyramiden van Egypte en de bouwers der pyramiden in Centraal-Amerika ? Welke beschaving is de oudste ?