is toegevoegd aan uw favorieten.

De mystieke betekenis van Kerstmis. Uit het Engelsch vertaald naar een uitgave van het Rozekruisers Genootschap Oceanside, Californië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zetten uiteen, dat de zon in den nacht van 24 op 25 December zijn reis van het Zuiden naar het Noorden aanvangt. Hij ) is het „Licht der Wereld". Koude en honger zouden onvermijdelijk het menschelijk ras verdelgen, wanneer de zon altijd in het Zuiden bleef. Daarom is er reden tot groóte blijdschap, wanneer hij zijn noordwaartsche reis weer begint. Hij wordt dan verwelkomd als „Verlosser , want hij komt om „de wereld te verlossen," om haar „het brood des levens" te geven, daar hij het koren rijp doet worden. Zoo „geeft hij zijn leven" bij het kruis (en) der equator (in het lentepunt) en begint dan in den (noordelijken) hemel op te klimmen. In den nacht dat hij zijn noordwaartsche reis begint, staat het zodiacale teeken Virgo, de hemelsche maagd, de „Koningin van den Hemel," om middernacht aan den oostelijken horizon, en is daarom astrologisch gesproken zijn „rijzend teeken." Zoo wordt hij „uit een maagd geboren^ zonder andere tusschenkomst, dus „onbevlekt ontvangen.

Deze uitlegging moge het verstand bevredigen wat betreft den oorsprong van het veronderstelde bijgeloof, maar de kwellende leegte, die in het hart van iederen scepticus is, hetzij hij zich hiervan bewust is of niet, zal blijven, totdat die geestelijke verlichting verkregen is, die hem een aannemelijke verklaring geeft zoowel voor zijn hart als voor zijn verstand. In de volgende bladzijden zullen wij trachten een zoodanig licht op dit verheven mysterie te werpen. De onbevlekte ontvangenis zal het onderwerp voor een volgende les uitmaken; nu willen we laten zien, hoe in den loop van een jaar de stoffelijke en geestelijke krachten om de beurt eb en vloed vertoonen, en waarom Kerstmis waarlijk een

„heilige dag" is. , j

Laten wij beginnen met te zeggen, dat wij aan de astronomische verklaring, vanuit haar gezichtspunt, evenveel waarde toekennen als aan de volgende, waarin wij de mystieke geboorte vanuit een ander oogpunt bekijken. De zon wordt ieder jaar in den donkersten nacht geboren. Zoo wordt ook een wereldverlossende Christus geboren, wanneer de geeste-

»} Daar zon in de astrologie mannelijk is, wordt hier zon door „hij weergegeven.