is toegevoegd aan uw favorieten.

De mystieke betekenis van Kerstmis. Uit het Engelsch vertaald naar een uitgave van het Rozekruisers Genootschap Oceanside, Californië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dag- en nacht-eveningen keerpunten vormen in het leven van den Grooten Aardgeest, evenals de bevruchting het begin aangeeft van het proces der neerdaling van den menschelijken geest in het aardsche lichaam, waarop de geboorte volgt, die weer een periode van groei in het leven roept, tot de rijpe leeftijd bereikt is. Hierna treedt een tijdperk van geestelijk rijp worden in, tezamen met een verval van de lichamelijke krachten, dat met den dood eindigt. Deze gebeurtenis bevrijdt den mensch van de banden der stof en leidt het tijdperk van geestelijke stofwisseling in, waardoor onze oogst van aardsche ondervindingen wordt omgezet in zielekrachten, talenten en neigingen, waarvan wij in toekomstige levens het vruchtgebruik hebben, zoodat wij met deze overvloedig rijke schatten in wasdom kunnen toenemen en waardig bevonden worden om als „getrouwe rentmeesters" steeds belangrijker posten te vervullen onder de dienaren in het Huis des Vaders.

Deze toelichting berust op den veiligen grondslag van de groote wet der analogie, die zoo kernachtig wordt uitgedrukt door den regel van Hermes: „Zoo boven, zoo beneden." Deze meester-sleutel tot alle geestelijke vraagstukken zullen wij ook gebruiken als een „Sesam open u" voor onze les over Kerstmis van dit jaar, die, naar we hopen, vroegere inzichten van onze studenten naar ieders behoefte zal verbeteren, bevestigen of aanvullen.

De lichamen, die oorspronkelijk bij de verschrikkelijk hooge temperatuur van Lemurië kristalliseerden, waren te heet om voldoende vocht te bevatten, om den geest vrije en onbeperkte toegang tot al hun anatomische deelen mogelijk te maken, zooals dat nu het geval is door middel van den bloedsomloop. Later, in het begin van het Atlantische tijdperk, hadden zij inderdaad bloed, maar het bewoog slechts met moeite en zou spoedig opgedroogd zijn door de hooge, inwendige temperatuur, wanneer niet een overvloed van vocht werd verschaft door de waterrijke atmosfeer, die toen heerschte. Inademing van dit oplossingsmiddel verminderde langzamerhand de hitte en maakte het lichaam weeker, totdat een voldoende hoeveelheid vocht van binnen kon worden