is toegevoegd aan uw favorieten.

De mystieke betekenis van Kerstmis. Uit het Engelsch vertaald naar een uitgave van het Rozekruisers Genootschap Oceanside, Californië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel verbruikt en het voedsel der menschen is schaarsch. Daarom krijgen wij dan den langen tijd der Vasten, die den Aspirant op mystieke wijze hetzelfde ideaal voorstelt als de zon cosmisch vertoont. Om dezen tijd is er de carne-val, het vaarwel aan het vleesch, want een ieder die streeft naar een geestelijker leven moet te eeniger tijd de lagere natuur met al haar begeerten vaarwel zeggen en zich voorbereiden tot den overgang, die dan nabij is.

In April, wanneer de zon de hemelequator kruist en in het teeken Aries, De Ram, staat, is het kruis er als een mystiek symbool van het feit, dat de candidaat voor een hooger leven moet leeren de last van het aardsche leven terzijde te leggen en de beklimming van Golgotha, de plaats in den schedel, te beginnen, om daar vandaan den drempel naar de onzichtbare wereld te overschrijden. Tenslotte moet hij in navolging van het rijzen der zon aan den noordelijken hemel leeren, dat zijn plaats bij den Vader is en hij ten laatste tot die verheven plaats moet opklimmen. Bovendien, evenals de zon niet op die hooge declinatie blijft, maar cyclisch naar het herfstpunt en winterkeerpunt afdaalt, om telkens weer tot welzijn der menschheid den cirkel te voltooien, zoo moet een ieder, die er naar streeft om een „cosmische Persoonlijkheid, een verlosser der menschheid, te worden, bereid ^zijn, zichzelf telkens opnieuw aan te bieden en zich voor zijn medemenschen op te offeren.

Dit is de bestemming, die voor ons allen ligt; iedereen is een Christus in wording, als hij wil, want zooals Christus tot Zijn Discipelen zegt: „Hij die geloof heeft in de werken die ik doe, zal deze ook doen.... en meer dan deze. Volgens het spreekwoord: „Als de nood het hoogst is, is God s redding nabij" was er bovendien nooit zoo n mooie gelegenheid om Christus na te volgen, om datgene te doen wat Hij deed, als tegenwoordig1), nu geheel Europa in den wereldoorlog worstelt en het schoonste van alle kerstzangen „Vrede op aarde, in menschen een welbehagen" verder dan ooit van zijn verwezenlijking schijnt af te zijn. Wij hebben in onszelf de

*) Deze les werd gedurende den wereldoorlog geschreven.