is toegevoegd aan uw favorieten.

De mystieke betekenis van Kerstmis. Uit het Engelsch vertaald naar een uitgave van het Rozekruisers Genootschap Oceanside, Californië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven geheel verbruikt had, stierf Hij met Paschen om weer tot den Vader op te stijgen, evenals de rivier door verdamping naar den hemel opstijgt.

Maar de goddelijke liefde welt altijd weer op; zooals een vader medelijden met zijn kinderen heeft, toont onze Hemelsche Vader het met ons, want Hij kent onze stoffelijke en geestelijke zwakheid en afhankelijkheid. Daarom wachten wij nu weer vol vertrouwen op de mystieke geboorte van den Christus voor het komende jaar, beladen met nieuw leven en liefde, ons door den Vader gezonden, om ons te behoeden voor stoffelijken en geestelijken honger, die zou volgen zonder dit jaarlijksche liefde-offer.

Jongere zielen vinden het gewoonlijk moeilijk om hun verstandelijke opvatting van een persoonlijke voorstelling van God, Christus en den Heiligen Geest op te geven, en sommigen kunnen alleen Jezus, den mensch, liefhebben. Zij vergeten den Christus, den Grooten Geest, die een nieuw tijdperk inleidde, waarin de volkeren, die onder de leiding van Jehovah waren tot stand gekomen, verbrokkeld zullen worden, opdat het verheven bouwwerk van Universeele Broederschap op hun muren opgericht zal kunnen worden. Mettertijd zal heel de wereld beseffen, dat God „Geest is en ,,in geest en waarheid" vereerd moet worden. Het is goed om Jezus lief te hebben en hem na te volgen; wij kennen geen edeler en waardiger ideaal. Wanneer er een waardiger mensch gevonden had kunnen worden, zou Jezus niet gekozen zijn als voertuig van het Groote Wezen, den Christus, in wien de Godheid woonde. Wij zullen daarom goed doen met „in Zijn voetstappen" te volgen. Tegelijkertijd zullen wij Hem in ons eigen bewustzijn verheffen, door het woord uit den Bijbel aan te nemen, dat Hij geest is en dat wij geen enkele gelijkenis kunnen maken, die Hem afbeeldt, want dat Hij Zijns Gelijke in den hemel of op aarde niet heeft. Wij kunnen de stoffelijke voertuigen van Jehovah als satellieten om de verschillende planeten zien ronddraaien; wij kunnen ook de zon, het zichtbare voertuig van den Christus, zien; rr^r de Onzichtbare Zon, het voertuig van den Vader en de bron van alles, verschijnt aan de grootsten der menschelijke